Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Planering

Det att förnyandet av ett enskild avloppsvattensystem lyckas, påverkas av planering, installering samt först och främst fungerande service och underhåll. Planeringens syfte är att välja, dimensionera och skräddarsy ett system som lämpar sig till terrängen och invånarnas användning. Meningen är att göra valet med tanke på systemets hela livscykel.

Förordningen förutsätter att man gör upp en plan för ett nytt avloppssystem eller för ett gammalt system som skall förnyas. Planen bifogas byggnads- eller åtgärdstillståndsansökan eller anmälan om byggande. Kraven på planen är rätt så detaljerade, och även Finlands byggbestämmelsesamling skall beaktas. I praktiken behövs det en professionell planerare för planeringen.

Till planerarens arbete hör:

  • att bekanta sig med fastighetens omgivning och naturförhållanden samt till invånarnas behov och önskemål: alltså besöka fastigheten, göra mätningar, samla information
  • vara medveten om kommunens bestämmelser och instruktioner: vara i kontakt med myndigheter
  • väga lämpligheten av olika alternativ för fastigheten
  • att välja tillsammans med invånarna det lämpligaste alternativet, samt dimensionera och skräddarsy systemet enligt fastighetens behov.
  • uppgöra sakenliga dokumentering

På senaste tiderna har man fått höra om bristfälligheter i även de nya avloppssystemens funktion - en orsak till dem är bristfällig planering:

Vem är behörig planerare?

Det finns utbildnings- och erfarenhetskrav för planerare av glesbygdens vattenförsörjning. Det finns ett verifieringssystem för kompetensen (se Suomen LVI-liitto →pätevyydet, på finska).

Utbildning om avloppsvattenbehandlig på glesbygden ordnas av bl.a. Hämeen ammattikorkeakouluprojekt vid medlemsföreningarna i Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland r.f. samt avloppsavdelning vid Valonia.

Professionella planerare hittar du i sökmaskin för branschens företagare.

 


 

Suomeksi

 


 

Tilläggsinformation:

Markanvändnings- och bygglag (finlex)

Finlands byggbestämmelsesamling (YM.fi)

Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt ( YO 2011): asiaa jätevesijärjestelmän suunnittelusta (s. 43-50) ja rakentamisesta ja luvista (s. 61-71)

 
 

Modellplan
OBS! Modellplanen får delas ut fritt i rådgivningssyfte både elektroniskt och till pappers!