Västra Nylands avloppsvattenprojekt

 
  

Glesbygdens avloppsvattenlagstiftning

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har förändras anmärkningsvärt under våren 2017. Den uppdaterade miljöskyddslagen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017.

Tidigare innehöll förordningen en del bestämmelser som nu lyftes upp till miljöskyddslagen. Miljöskyddslagen innehåller minimikrav på reningen, uppgifter om hur kravet genomförs och om avvikelserna samt kraven på beskrivning och plan på avloppsvattensystemet. De största förändringarna gäller tidtabellen för renoveringar av avloppsvattensystem.

Övergångsperioden gäller nu de klassificerade grundvattenområdena samt strandområden som sträcker sig till 100 m från ett vattendrags eller från havets strandlinje enligt medelvattenstånd (avståndet till väggen på den närmaste byggnad där hushållsavloppsvatten bildas). På dessa områden skall reningskravet (basnivån eller den strängare nivån som bestäms i kommunala miljöskyddsföreskrifter) uppfylls senast 31.10.2019.

På övriga områden skall reningskravet uppfyllas senast när det på fastigheten byggs en vattenklosett eller utförs tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar. Kravet skall uppfyllas också ifall det utförs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad och som kräver lov.

I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får det meddelas strängare kravnivå på reningen om detta är nödvändigt med hänsyn till de lokala miljöförhållandena. Dessa krav tillämpas i samband med ovannämnda tidsfrister och åtgärder.

Förordningens reningskrav för totalkväve och –fosfor samt den biologiska syreförbrukningen som förorsakas av det organiska materialet i vattnet är höga (se tabellen nedan). Förordningen tar dock ingen ställning till reningsmetod eller apparatur -detta avgörs i samband med planeringen. Alla behöver alltså inte skaffa sig ett minirenigsverk! Läs mera om alternativa avloppsvattensystem på webbsidan avloppsvattenguide.

 
Kväve
Fosfor
Biologisk
syreförbrukning
Reningsresultat minst efter processen, jämfört med orenat avloppsvatten30 %70 %80 %
Maximalbelastning som kommer igenom processen/person/dygn9,8 g0,66 g10 g

 


Suomeksi


Tilläggsinformation:

Avloppsvattenförordningen 157/2017 (finlex.fi)

Asetuksen perustelumuistio (ymparisto.fi, på finska)

Miljöskyddslag 527/2014 (finlex.fi) och ändring 19/2017 (finlex.fi)

Glesbygdens avloppsvatten - Lagstiftning och praktik

Avloppsvattenguide

Hajajätevesiselvitys, (på finska) utredningsmannens förslag på förbättring av iståndsättningen (Lauri Tarasti 2009)

Miljöministeriets glesbygdsvattenarbetsgrupps slutrapport (2010, på finska)

Miljöutskottets betänkande 13.12.2016